STATUT I SPRAWOZDANIA

STATUT FUNDACJI “KARMA-FREE”

Rozdział I. Misja
§ 1
Misją Fundacji Karma-free jest sprzyjanie życiu, zajmowanie rąk i otwieranie serc.

Rozdział II. Postanowienia ogólne
§ 2
1. Fundacja „Karma-free”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie  ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Mallikę Bogdańską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Janinę Halicką w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Pięknej 66a, w dniu 10.12.2012.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Siedzibą Fundacji jest miasto Konin.
6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
7. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
8. Nadzór nad Fundacją pełni Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Rozdział III. Cele i zasady działania Fundacji
§ 3
1. Celem Fundacji jest propagowanie kultury i sztuki, rozwój oświaty
i wychowania, a także wspieranie opieki i pomocy społecznej, rozwój ochrony zdrowia, upowszechnienie wegetarianizmu i propagowanie ochrony środowiska.
§ 4
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność charytatywną
i edukacyjną, a w szczególności przez:
a) bezpłatne wydawanie posiłków dla osób potrzebujących,
b) organizację i udział w imprezach masowych: festynach, festiwalach, koncertach itp.,
c) kursy, szkolenia, sympozja, seminaria, odczyty i środki masowego
przekazu,
d) aktywizację zawodową i społeczną osób potrzebujących,
e) promocję i organizację wolontariatu,
f) prowadzenie inwestycji dla realizacji celów Fundacji, w tym przedszkoli, żłobków, domów emeryta i in.
g) merytoryczne lub finansowe wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, która jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
§ 5
Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 6
1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka.
4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub za przestępstwo skarbowe,
c) odwołania przez Zarząd Fundacji na drodze głosowania jawnego,
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu,
d) śmierci członka Zarządu.
§ 7
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wybór i odwołanie członków Zarządu Fundacji,
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
d) realizacja celów statutowych,
e) sporządzanie planów pracy i budżetu,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
g) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
h) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
i) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów i innych jednostek
organizacyjnych Fundacji,
j) uchwalanie zmian w statucie,
k) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,
l) wnioskowanie i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji,
m)przeprowadzenie likwidacji Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
§ 8
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Sposób reprezentacji
§ 9
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział V. Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy
tysiące złotych), w tym 1000 zł przeznaczony na działalność gospodarczą, oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 11
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
Rozdział VI. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację
§ 12
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem w następujących dziedzinach:
a) działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56,
b) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD
47.1,
c) działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.2,
d) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD
90.02,
e) prowadzenie i organizacja szkoleń i kursów – PKD 85.5,
f) pośrednictwo i organizacja turystyki – PKD 79.1,
g) transport lądowy pasażerski i towarów – PKD 49.3 i 49.4,
h) prowadzenie żłobków – PKD 88.91,
i) prowadzenie przedszkoli – PKD 85.1,
j) prowadzenie szkół podstawowych – PKD 85.2,
k) prowadzenie domów emeryta – PKD 87.30 i 87.10,
l) wydawanie książek i periodyków – PKD 58.1,
m)produkcja nagrań audio i wideo – PKD 59.1 i 59.2,
n) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami – PKD 47.9,
o) produkcja pozostałych artykułów spożywczych – PKD 10.8.
p) produkcja pozostałych wyrobów z drewna – 16.29.Z
q) produkcja mebli- -31.0
r) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z
s) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – 47.29.Z
t) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – 47.5
u) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.6
v) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – 47.7
w) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach – 47.89.Z
x) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami – 47.9
y) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
z) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – 90.0
ź) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego – 95.2
§ 13
1. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub
poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
2. Zysk z działalności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację jej celów statutowych.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 14
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu.
§ 15
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji, szczególnie w zakresie upowszechniania wegetarianizmu.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd
Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 16
1. Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, lub w przypadku podjęcia przez Zarząd Fundacji jednogłośnej decyzji przy obecności 100% składu Zarządu.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na rzecz MTŚK POLSKA

ROK 2018

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2018

BILANS 2018

RACHUNEK WYNIKÓW 2018

INFORMACJA DODATKOWA 2018

ROK 2017

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2017

BILANS 2017

RACHUNEK WYNIKÓW 2017

INFORMACJA DODATKOWA 2017

ROK 2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2016

BILANS 2016

RACHUNEK WYNIKÓW 2016

INFORMACJA DODATKOWA 2016

ROK 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2015

BILANS 2015

RACHUNEK WYNIKÓW 2015

INFORMACJA DODATKOWA 2015

ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2014

BILANS 2014

RACHUNEK WYNIKÓW 2014

INFORMACJA DODATKOWA 2014

ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2013

BILANS 2013

RACHUNEK WYNIKÓW 2013

INFORMACJA DODATKOWA 2013

ROK 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2012